Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla konsumentów.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięła w posiadanie towary. Dotyczy to sytuacji, gdy wysłaliśmy Państwa zamówienie w jednej paczce.

Jeśli wysłaliśmy Państwa zamówienie w więcej niż jednej paczce, termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas

Eichenhain.com - NIE UŻYWAJ DO ZWROTU TOWARU
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTNEJ
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

Email: kontakt@eichenhain.com

Tel: +49 5671 749 2809

poprzez wyraźne oświadczenie (np. list lub e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Do:

Eichenhain.com - NIE UŻYWAJ DO ZWROTU TOWARU
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTNEJ
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

Email: kontakt@eichenhain.com

Tel: +49 5671 749 2809

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/ wykonania następującej usługi (*):

-Zamówione w dniu (*)/Otrzymane w dniu (*):

-Nazwa konsumenta(ów):

-Adres konsumenta(ów):

- Podpis konsumenta(ów):

(tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data:


(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.